تجزیه و تحلیل پیشرفت مسیر شغلی

 

چگونه در مسیر شغلی‌تان به این نقطه رسیده‌اید؟ برای پی بردن به آن، مسیر خدمتی‌تان را با سه روش بررسی کنید. نخست، توجه بسیاری به رویدادها و تغییراتی که رخ داده‌اند، داشته باشید. دوم، به دقت تجربیاتی را که درگیر آن بوده‌اید، بررسی کنید تا بتوانید علل و اثرات رفتار خود و دیگران را تجزیه و تحلیل کنید. سوم، پیامدهای انواع خاص رفتار و تصمیمات گرفته شده از سوی خودتان را ارزیابی کنید. این سه ابزار - توجه، تجزیه و تحلیل و ارزیابی- می توانند اطلاعات موردنظرتان را فراهم کند.

تا آنجا که امکان دارد، به ثبت رویدادها و تغییرات عادت کنید. با تجزیه و تحلیل آن چه رخ داده است، شروع کنید. از تاریخچه زندگی(شرح کوتاه تحصیلات، تجربیات و سوابق اداری که همراه با درخواست کار ارائه می شود) برای ترغیب حافظه‌تان استفاده کنید. گذشته را برای کمک به خودتان جهت روشن کردن مسیر آینده مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید.