جنبه های کلیدی مدیریت شغلی

تجزیه و تحلیل خویشتن:

با ارزیابی تجربه قبلی تان درباره خودتان بیاموزید. یک ارزیابی صادقانه درباره خودتان به شما در استخراج نتایج سودمند راجع به نقاط ضعف و قوت‌تان کمک خواهد کرد. تجزیه و تحلیل در تصمیم گیری مربوط به این نکته، کمک خواهد کرد که در کجا از بهترین موفقیت برخوردار شوید.

 

ارزیابی بازار:

درک پیشنهادهای موجود در بازار کار و تحقیق جامع درباره بازار کار، ابزار مناسب برای یافتن فرصت‌های موجود است.

 

هدف گذاری:

هدف گذاری به شما تمرکز بیشتری خواهد بخشید.

 

مدیریت تغییر:

زمانی که تعیین خواسته های خود و زمان نیل به آن ها را هدف گذاری کرده اید، می توانید گام‌های لازم برای دستیابی به آ«‌ها را برنامه ریزی کنید تا به آرامی پیشرفت کنید.

 

نظارت و کنترل:

بازبینی در مورد پیشرفت در راستای اهداف دوره خدمتیُ برنامه ریزی و بازنگری منظم آنُ به شما اطمینان خواهد داد که در مسیر موفقیت باقی بمانید و بر توسعه های جدیدی که ممکن است بر مسیر شغلی‌تان موثر باشدُ نظارت داشته باشید.