کنترل را به دست بگیرید

 

مدیریت مسیر شغلی به معنای این نیست که همیشه و به طور کامل کارها قابل پیش بینی باشند. چرا که همیشه عوامل مشخصی خارج از کنترل فرد وجود دارد. جا به جایی محل شرکت، تغییرات در کارکنان، دارایی های تجاری در حال نوسان یا تجدید ساختارهای مدیریت، نمونه هایی از این عوامل بیرونی هستند. با وجود این، در صورت ممارست در برنامه ریزی قادر خواهید بود تمرکز بر اهداف بلند مدت خود را حتی ذر طی دوره های پر چالش از مسیر شغلی خودتان حفظ کنید.

به خاطر داشته باشید که آغاز مدیریت مسیر شغلی، هرگز بسیار زود یا بسیار دیر نیست.